Wat kan je verwachten

Inhoudelijke expertise

a) Onderwijs

Opus 8 onderzoekt actuele ontwikkelingen en vraagstukken in het onderwijs en binnen scholen. We werken onder andere voor samenwerkingsverbanden van scholen, de Inspectie van het Onderwijs, branches, het Ministerie van OCW, grotere gemeenten en sectororganisaties in het onderwijs.
Leerlingen, studenten, docenten, managers en besturen vormen samen een school of onderwijsinstelling. Zij ontwikkelen zich niet in een isolement, ze gaan in toenemende mate samenwerkingsverbanden aan met partijen in de samenleving om het leren binnen en buiten de schoolmuren met elkaar te verbinden. Dat perspectief willen wij versterken. Dat doen we door onderzoek, advies, het introduceren van nieuwe praktijken met direct betrokkenen en het coachen van teams en individuen.
Voorbeelden:

  • Voorzitten van Sector Vernieuwings Commissies (SVC’s) die de opdracht hebben om nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het VMBO te ontwikkelen, voor de sectoren Groen en Zorg & Welzijn, alsmede het oriënterende programma Dienstverlening en Producten
  • In kaart brengen van lesobservatie-instrumenten in opdracht van de sectororganisatie in het primair onderwijs (PO-Raad) en een project gericht op de versterking van de medezeggenschap vanuit bestuurlijk perspectief
  • Interim werkzaamheden voor de Inspectie van het Onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs, variërend van themaonderzoeken tot reguliere kwaliteitsonderzoeken.

b) Werken en blijven leren

Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om bijscholing, om open te staan voor nieuwe ervaringen, om het leren omgaan met technologische en organisatorische vernieuwingen. Opus 8 helpt beroepsopleidingen en HRM in bedrijven met anticiperen op ontwikkelingen en verwachtingen. Met name vakbonden en brancheorganisaties zijn daarbij aan zet om randvoorwaarden te creëren, in cao’s of ondersteund via fondsen. Bij meer integrale plannen kunnen ook publieke partijen bijdragen.
Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van een Human Capital Agenda voor de regio Zwolle, die de verbinding legt tussen economische ontwikkeling, het beroepsonderwijs en de sociale pijler (uwv/ Werkbedrijf).
Ook hielpen wij onder andere bij de totstandkoming van Sectorplannen in de technische sectoren, waarin een verbinding werd gelegd tussen instroom van gekwalificeerd personeel en van werkzoekenden, doorstroom van zittende mensen en het voorkomen van voortijdige uitstroom. Doel was om sterker uit de crisis te komen.

Op dit moment werken wij aan een Human Capital (‘investeren in mensen’) Agenda voor de regio Zwolle, die in doelen en uitvoering een verbinding legt tussen de economische agenda, de sociale agenda en die van het beroepsonderwijs.

c) Organisatieontwikkeling en ecosystemen

Opus 8 helpt samen met partners om organisatieontwikkelingen zó vorm te geven dat de mensen om wie het draait erdoor worden uitgedaagd. Wij zijn ervaren in netwerk- en krachtenveldanalyses en agendasetting, als opstap naar het vormgeven van een ecosysteem dat gezamenlijk werkt om problemen op te lossen of betere resultaten te bereiken.
Technologie, globalisering, veranderingen in de arbeidsmarkt en in arbeidscontracten zijn belangrijke incentives voor vernieuwing. Veel organisaties zijn dan ook permanent bezig zich te vernieuwen om betere kwaliteit te leveren of een steviger positie te krijgen. Dat heeft consequenties voor de mensen die er werken. Wij zien dat gewenste of noodzakelijke veranderingen alleen duurzaam succes hebben als de mensen waar het om gaat, die veranderingen mede gestalte kunnen geven.
Door diezelfde veranderingen groeit de onderlinge afhankelijkheid van partijen om vraagstukken op te kunnen lossen. Bedrijven, scholen of overheden functioneren in een netwerk of een ecosysteem en zijn van elkaar afhankelijk om samen met antwoorden op maatschappelijke vragen te komen. Dit vereist duidelijke doelstellingen over wat er moet worden bereikt, identificatie van de betrokkenen en afspraken over de bijdragen en omgangsvormen van deze partijen.

Voorbeelden:

  • Ondersteuning van het Platform Bèta Techniek bij het Forum Beroepsonderwijs. Het Forum positioneert het beroepsonderwijs (mbo en hbo) in het regionaal ecosysteem
  • Participant in de STS-Roundtable; een internationaal netwerk van wetenschappers, consultants en organisatieontwerpers, en mede organisator van de jaarconferentie 2017 ‘ Designing Collaborative Ecosystems

d) Begeleiding teams en individuen in verandertrajecten

Opus 8 biedt coaching en begeleiding van individuen of teams aan om de ankers van de werknemers en de bedrijven te verhelderen en te ontdekken waar en hoe deze (meer) in elkaars verlengde te organiseren zijn.
Succesvolle organisaties en talentvolle mensen gaan vaak hand in hand: it takes two to tango. Helaas is het omgekeerde ook vaak het geval. Mensen komen niet tot hun recht, voelen zich niet gezien of niet gehoord bij onzekerheid over veranderingen en omgekeerd is er vanuit de leiding van de organisatie frustratie dat mensen de kansen die veranderingen met zich meebrengen niet pakken.
Voorbeelden daarvan liggen in het onderwijs, in gemeentelijke organisaties, bij intermediairs en bij doorgroeiende start-ups.